امروز 1393/01/30 ساعت 21:40

اخبار کشوری

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان، استفاده از آسفالت پلیمری محورهای اصلی استان زنجان خبر داد و گفت: آسفالت های پلیمری در مقایسه با آسفالت سنتی عمر 10 تا 15 ساله و ضخامت دو سانتی متری دارد.
 
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به نهایی شدن طرح انتقال پایتخت در این کمیسیون، گفت که بعد از جمع آوری امضای تعدای از نمایندگان، این طرح با اولویت در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

پیش نویس سازو کار مالی برنامه های حمایتی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی برای دوره 4 ساله منتهی به 1396 مبتنی بر برنامه های طرح جامع مسکن به منظور دریافت اظهار نظر کارشناسان، اساتید و صاحبنظران و تدوین نهایی طرح منتشر شد.
 

اخبار استانی

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی از اجرای بیش از 900 برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته زن در سطح این استان خبر داد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به عقب ماندگی شاخص راه های روستایی خراسان شمالی نسبت به میانگین شاخص کشوری، گفت: شاخص آسفالت راه روستایی این استان 12 درصد از میانگین کشوری عقب است.  

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: 6/18 درصد از اراضی سطح این استان را جنگل دربر می گیرد.